Reisovereenkomst

Na aanmelding per post, telefoon of via internet is de reisovereenkomst gesloten. U ontvangt een bevestiging/factuur en een uitleg over onze betaalmethode.

Nadat de reisovereenkomst is gesloten dient binnen 7 dagen een aanbetaling te worden gedaan van 15% van de reissom.
Uiterlijk 6 weken voor aanvang van de reis dient het restant van de reissom te zijn betaald.
Boekt u binnen 6 weken voor aanvang van de reis, dan dient de gehele reissom in één keer te worden voldaan.

Voor alle boekingen geldt dat het volledige bedrag voor vertrek op de rekening dient te staan. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt Ecolife travel zich het recht voor om de geboekte reis te annuleren, waarbij de annuleringsbepalingen worden toegepast.
 

Wijziging door Ecolife travel
Het kan voorkomen dat tijdens een reisseizoen door onvoorziene omstandigheden aanpassingen gedaan dienen te worden aan het reisprogramma. Ecolife travel zal de reiziger op de hoogte stellen van de veranderingen en in overleg met de reiziger tot een nieuwe reisovereenkomst komen. Mocht het karakter van de reis door deze wijzigingen dusdanig veranderd zijn en wenst de reiziger af te zien van het voorgestelde nieuwe programma, dan heeft de reiziger het recht de reis kosteloos te annuleren.

Wijziging door de reiziger
Nadat de reisovereenkomst is gesloten en een reiziger hierna alsnog een verandering wil doorvoeren dan rekent Ecolife travel hiervoor euro 20,00 aan administratiekosten per wijziging.

Groepsreizen
Mocht het gepubliceerde minimum aantal deelnemers voor een groepsreis niet gehaald worden, dan heeft Ecolife travel de mogelijkheid om deze reis schriftelijk of mondeling te annuleren. Ook het uiteindelijk niet verkrijgen van de benodigde boot/trein/vliegtickets, kan leiden tot het annuleren van de reis. Ecolife travel verplicht zich dit uiterlijk vier weken voor vertrek aan de deelnemers mee te delen.
Ecolife travel behoudt zich het recht bij uitval door ziekte of anderszins van de oorspronkelijke reisleider, een andere reisleider in te zetten voor de reis. Een wijziging van reisleiding is geen geldige reden tot kosteloze annulering door een deelnemer.

De reisbegeleider van Ecolife travel of haar lokale partners is gerechtigd van de aangegeven reisroute af te wijken, indien hij dit in het belang acht van de groep. Tevens is hij of zij gerechtigd een deelnemer van verdere deelneming uit te sluiten, als lichamelijke of geestelijke afwijkingen of een onvoldoende conditie/uitrusting van een deelnemer, de voortgang van de reis ernstig belemmeren. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn dan voor de betrokkene, die dan ook geen recht heeft op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan. Als een deelnemer vrijwillig besluit een reis te verlaten kan hij/zij geen aanspraak maken op restitutie of vergoeding van extra kosten die gemaakt worden i.v.m. met het verlaten van de reis.

Annuleringsvoorwaarden Ecolife travel
Ecolife travel hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden. Indien u een annuleringsverzekering heeft en u een voor die verzekering geldige reden heeft om de reis te annuleren dan krijgt u de gemaakte kosten terug van uw verzekering. Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

Tot 56 dagen voor vertrek: 15% van de reissom met een minimum van euro 100,00 p.p.;
Van 56 tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 10e dag voor vertrek: 75% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 10e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volledige reissom.

Als annuleringsdatum geldt de (werk)dag waarop Ecolife travel de melding ontvangt, mits de melding voor 18.00 uur wordt gedaan. Anders geldt de eerstvolgende werkdag. In die gevallen waarin het reizen tijdens het arrangement ernstige moeilijkheden of gevaar kan opleveren voor de reiziger als gevolg van natuurlijke of door de mens veroorzaakte omstandigheden (zoals overstromingen, aardbevingen, nucleaire besmetting, stakingen, (dreiging van) gewelddadige conflicten), zullen de hierboven genoemde annuleringskosten verlaagd worden tot het bedrag van de aanbetaling.

Aansprakelijkheid
U dient zelf zorg te dragen voor geldige reisdocumenten, zoals paspoort/identiteitskaart, visa en vaccinatiebewijzen zoals ze door verschillende landen worden vereist. Indien u de reis niet of niet geheel kunt maken wegens gemis van een document, komen alle daaruit voortvloeiende gevolgen voor eigen rekening.
U dient zich op de hoogte te stellen van de voor de reis benodigde uitrusting en fysieke conditie en te voldoen aan de gestelde criteria. Ecolife travel is op geen enkele manier verantwoordelijk indien u vanwege uw fysieke of geestelijke conditie de reis voortijdig moet afbreken.
Voor groepsreizen geldt dat de reisbegeleider van Ecolife travel of haar lokale partners gerechtigd is van de aangegeven reisroute af te wijken, indien hij dit in het belang acht van de groep. Tevens is hij of zij gerechtigd een deelnemer van verdere deelneming uit te sluiten, als lichamelijke of geestelijke afwijkingen of een onvoldoende conditie/uitrusting van een deelnemer, de voortgang van de reis ernstig belemmeren. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn dan voor de betrokkene, die dan ook geen recht heeft op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan. Als een deelnemer vrijwillig besluit een reis te verlaten kan hij/zij geen aanspraak maken op restitutie of vergoeding van extra kosten die gemaakt worden i.v.m. met het verlaten van de reis.
Ecolife travel kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgen die voortvloeien uit annuleringen, vluchtwijzigingen en/of vertragingen van spoorwegen, bus-, luchtvaart- of veerdienstmaatschappijen.
Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade waarvoor aanspraak bestaat op een reisverzekering, welke geacht wordt door de reiziger afgesloten te zijn. Mocht de verzekering niet tot uitkering over gaan, terwijl Ecolife travel aansprakelijk is voor de schade van de reiziger, dan kan de aansprakelijkheid van Ecolife travel nimmer verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de reissom.
Een aanspraak van enige deelnemer op schadevergoeding wegens gederfde vakantievreugde, indien Ecolife travel hiervoor aansprakelijk is te stellen, kan nimmer verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de reissom.
De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsuitsluitingen gelden niet indien schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Ecolife travel of haar leidinggevende ondergeschikten. Ecolife travel is nooit aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van door Ecolife travel aan de reiziger ter beschikking gestelde wandelbeschrijvingen en/of kaarten. Ecolife travel is nooit aansprakelijk voor schade, als die het gevolg is van tekortkomingen van de reiziger zelf.

Last minute
Boekt u binnen twee weken voor vertrek dan brengen wij u EUR 25,00 last minute kosten in rekening. Uw aanvraag wordt met spoed behandeld en uw reispakket en reisbescheiden aangetekend verzonden.
Veel groepsreizen met vertrek binnen 6 weken zijn ‘op aanvraag’. Dat wil zeggen: afhankelijk van beschikbaarheid van accommodaties en/of treinen/vluchten.

Klachten
Vanzelfsprekend proberen wij een reis zo goed mogelijk voor te bereiden en uit te voeren, maar toch kan het voorkomen dat u ergens een klacht over heeft. Bij groepsreizen kunt deze klacht ter plaatse met de reisbegeleider/ster opnemen zodat hij/zij er wat aan kan doen. Komt u er samen niet uit, leg dan de klacht, samen met de reisbegeleider, schriftelijk vast en stuur die na afloop naar ons kantoor. Klachten die niet op deze manier op schrift zijn gezet worden bij terugkeer niet in behandeling genomen. Bij individuele reizen geldt dezelfde procedure, richt u zich in eerste instantie tot de lokale organisator of accommodatieverschaffer van het betreffende arrangement. Bij thuiskomst kunt u de klacht schriftelijk vastleggen en naar ons kantoor sturen, mailen mag uiteraard ook.

De klacht dient uiterlijk 2 weken na het einde van de reis of na uw terugkomst in ons bezit te zijn.

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Ecolife Group kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ecolife Travel en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Ecolife Travel verstrekt.

Ecolife Travel kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom Ecolife Travel gegevens nodig heeft:

Ecolife Travel verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Ecolife Travel uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Ecolife Travel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Ecolife Travel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Ecolife Travel worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ecolife Travel gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naarinfo@ecolife-travel.nl. Ecolife Travel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Ecolife Travel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ecolife Travel maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ecolife Travel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ecolife Travel op via info@ecolife-travel.nl. 

Ecolife Travel is als volgt te bereiken:

Postadres: de Sluis 39 te Leek
Vestigingsadres: Kostovci 1, Rakitna, Bulgarije
Inschrijvingsnummer Bulgaarse handelsregister: 203761906
Telefoon: 0629188002
E-mailadres: info@ecolife-travel.nl